Về chúng tôi

Trang web này được tạo ra bởi Chăm sóc trẻ em Texas phối hợp với các nhóm người tiêu dùng của tiểu bang và địa phương, những người ủng hộ trẻ em, nhà cung cấp dịch vụ y tế và những người hỗ trợ đăng ký làm việc với trẻ em và gia đình đã đăng ký tham gia Texas Medicaid.

Việc kết thúc bảo hiểm liên tục vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 và quá trình kiểm tra lại khả năng đủ điều kiện nhận Medicaid đối với hàng triệu người dân Texas là một nhiệm vụ to lớn đối với tiểu bang và là khoảng thời gian khó hiểu đối với các gia đình và tổ chức trợ giúp các gia đình.

Trang web này nhằm mục đích trở thành một trung tâm cung cấp tài nguyên và thông tin – dành cho người dân Texas đã đăng ký Medicaid và cho các đối tác, người hỗ trợ đăng ký và các tổ chức cộng đồng giúp đỡ các gia đình. Mục tiêu là để đảm bảo rằng trẻ em và những người khác vẫn đủ điều kiện nhận Medicaid có thể tiếp tục được bảo hiểm và tiếp tục gặp bác sĩ của mình và rằng trẻ em, bà mẹ mới sinh và những người khác trong Medicaid không còn đủ điều kiện có thể chuyển sang CHIP, Phụ nữ Texas khỏe mạnh, hoặc Healthcare.gov Thị trường bảo hiểm.

Vì tiểu bang Texas đang xử lý thủ tục giấy tờ cho hàng triệu người dân Texas trong một khoảng thời gian ngắn nên trang web này cũng nhằm mục đích theo dõi tiến độ và cho phép các đối tác làm việc với các thành viên Medicaid báo cáo các vấn đề hệ thống hoặc lỗi nghiêm trọng mà họ gặp phải khi làm việc với các gia đình.

Dự án này được thực hiện bởi sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Giám mục. Chúng tôi cảm ơn Liên minh Bảo hiểm Y tế Trẻ em và các tổ chức bên dưới đã cung cấp sự hỗ trợ, kiến thức chuyên môn và sự hợp tác vô giá để tạo và phổ biến trang web này.

Quỹ bảo vệ trẻ em

Mọi người Texas

Hiệp hội các Trung tâm Y tế Cộng đồng Texas